Utbetalinger spillemidler i 2023

På bakgrunn av Stortingets vedtak om oppdeling av fylkene fra og med 1.1.2024 og dertil avslutning av 

fylkets regnskap for 2023 vil vi i år måtte sette en absolutt siste frist for innsending av utbetalingsanmodninger 

på spillemidler, inkludert reviderte godkjente sluttregnskap og revisorrapporter - senest 1.desember 2023. 

Det betyr at disse må være ajourført hos oss innen denne dato.

Utbetalingsanmodninger som kommer inn etter denne dato vil ikke bli utbetalt til kommunene før i 2024.

Se vedlagte rutiner for utbetalinger for 2023.

RUTINER VED UTBETALING AV SPILLEMIDLER 2023.

 

Restanser spillemidler innvilget i 2021 eller tidligere 

Vi holder nå på å gjennomgå alle restanser for spillemidler som ennå ikke er utbetalt til søkere,

og særlig gjelder dette for året 2021, og noen søkere før 2021, som av forskjellige grunner under

pandemien - fikk utsettelse med å ferdigstille sine anlegg. Denne tidsfristen er nå gått ut.

Fristen for å levere regnskap og be om utbetalinger for disse er satt til 1.desember 2023, som nevnt

i pkt. ovenfor. Anleggseiere vil få tilsendt en egen mail om dette, og kommunene får kopi av denne.

Vi kommer ikke til å gi noen ytterligere utsettelser på ferdigstillelse av disse anlegg, og har vi ikke mottatt den

nødvendige dokumentasjon som skal til, vil innvilgede spillemidler bli inndratt etter denne dato, 

jfr. bestemmelsene pkt. 6.2.6 Inndragning av tildelte spillemidler.

Kommunene bes å følge dette opp umiddelbart!

 

Anleggsregisteret - orientering om midlertidige konsekvenser for kommunenes 

saksbehandling ved ny fylkesstruktur

Det vises til vedtak i Stortinget den 14.juni 2022 om deling av fylkeskommunene Viken, Vestfold og Telemark, 

samt Troms og Finnmark, gjeldende fra 1.januar 2024. Kommunene må via www.anleggsregisteret.no sende inn 

søknadene elektronisk innen 15.januar 2024 til fylkeskommunen. For sent innkomne søknader skal avvises.

Se vedlagte brev fra KUD, datert 5.oktober d.å. 

Anleggsregisteret - orientering om midlertidige konsekvenser for kommunenes saksbehandling ved ny fylkesstruktur.

 

Skulle noe være uklart - kontakt en av oss saksbehandlere direkte!

 

mvh

Johnni Terje Håndstad                                       Ida Maria Ruiken

Rådgiver anlegg                                             Rådgiver anlegg og idrett

Seksjon folkehelse, idrett, friluftsliv og miljøforvaltning            Seksjon plan, miljø og levekår

Troms og Finnmark fylkeskommune                            Troms og Finnmark fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 82 27                                      Telefon: +47 78 96 30 65

Mobil: +47 995 77 390