Psykisk helse for voksne

Tjenesten skal bidra til at personer med psykiske helseplager opplever økt livskvalitet og mestringsevne, og redusere sykdomsgjennombrudd. Tjenester tilpasses den enkelte person ut fra faglig vurdering og i samråd med han/henne.
Tjenesten ytes etter enkeltvedtak gjennom individuelle støttesamtaler.
Tjenesten er gratis, og du trenger ikke henvisning fra lege.

Informasjon, råd og veiledning om lovverk og tjenestetilbud

Tjenestetilbudet blir utviklet i samarbeid med som deg som søker
Tjenestene kan utvikles i samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet/eksterne samarbeidspartnere.
Vi bistår i arbeidet med individuell plan og kan evt. koordinere.

Rusmiddelavhengige - tiltak

Misbruker du eller er avhengig av alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra misbruket/avhengigheten. Vi gir også råd og hjelp til familien. Du har ellers krav på de samme tjenestene etter helse- og omsorgstjenesteloven som alle andre.
Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.
Deretter fattes det et enkeltvedtak. Hvert vedtak kan påklages. I vedtaket oppgis det hvordan du kan klage.