Tømming i år vil i hovedsak skje på følgende gårdsnummer 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 116, 118.

MINIMUMSKRAV TIL TØMMEFREKVENS ETTER FORSKRIFTEN:

Slamavskillere tilknyttet helårsbolig må tømmes hvert andre år.
Slamavskillere for avløpsvann og gråvann tilknyttet fritidsbolig må tømmes hvert fjerde år.
Tette tanker må tømmes minimum hvert andre år.
Minirenseanlegg må tømmes etter retningslinjer angitt av leverandør av anlegget.

 

 KRAV TIL ADKOMSTVEG

Det må være kjørbar adkomstveg til avløpsanlegget, for kjøretøy som tømmer avløpsanlegget.

Tilkomsten må være fri for vegetasjon og andre hindringer i vegbredden opp til 4 meters høyde.

Ber om at tank klargjøres og merkes for å sikre at den blir tømt.

Perpetuum sender SMS-varsel når de starter opp til abonnentene.

 

Henvendelser vedrørende tømming kan gjøres ved å kontakte tlf. 4000 29 29 / epost: kundesenter@perpetuum.no

eller Gratangen kommune tlf. 77021800 / e-post: postmottak@gratangen.kommune.no