Helse – og omsorgsdepartementet og kommunal – og distriktsdepartementet ønsker innspill til den årlige stortingsmeldingen om samisk språk, kultur og samfunnsliv som i 2024 skal handle om folkehelse og levekår i samiske områder. Det er ønskelig med innspill om utfordringer og om ressurser og tiltak som kan virke forebyggende og helsefremmende. Det kan være tiltak for å fremme god psykisk helse og livskvalitet, gode levevaner, styrket helsekompetanse og andre ting. Frist for å gi innspill er satt til 15.10.23.

Både enkeltpersoner, organisasjoner og kommuner/fylkeskommuner kan gi innspill til denne stortingsmeldingen. 

Link til mer utfyllende informasjon og for å levere innspill;

https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/hvordan-fremme-folkehelse-og-levekar-i-samiske-omrader-vi-ber-om-innspill

https://www.regjeringen.no/se/Fattat/algoalbmogat-ja-unnitlogut/samepolitihkka/movt-ovddidit-albmotdearvvavuoa-ja-eallindili-sami-guovlluin-mii-dahttut-cealkamuaid-dasa/id2990972/