Det er et ønske om å ha en bredde fra befolkningen blandt meddommere. 

Det gjennomføres vandleskontroll.

Krav til den som skal velges, jfr domstolloven §§70-73:

 1. må ha tilstrekkelige norskkunnskaper 
 2. være personlig egnet til oppgaven
 3. kunne kommunisere digitalt
 4. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start
 5. ikke være fradømt stemmeretten i offentlig anliggender
 6. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i
  konkurskarantene
 7. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og
  være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i
  folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen

 

Utelukkelse fra valg på grunn av stilling:

 1. Stortingets representanter og vararepresentanter,
  statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere
  og ansatte ved Statsministerens kontor
 2. statsforvaltere og assisterende statsforvaltere
 3. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
 4. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er
  tildelt begrenset politimyndighet,
 5. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og
  dens styre
 6. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,
 7. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
 8. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med
  et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar
  direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

 

Utelukkelse fra valg på grunn av vandel:

 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år
 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65
 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens
  start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig
 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10
  år siden dommen var rettskraftig
 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre
  fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden
  dommen var rettskraftig eller vedtakelsen
 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter
  loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn
  10 år siden avgjørelsen var rettskraftig
 7. dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av
  lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver
  del for seg etter første ledd.


Særlig om krav til meddommere i jordskifteretten som er ett tillegg til de generelle kravene:

Særlig krav om at jordskiftemeddommere skal være
«kunnige i saker som jordskifteretten[...] til vanleg har». Med «kunnig» menes det at
meddommerne «har greie på, kjenner til eller veit noko om det saka gjeld»'.


Domstolene har i liten grad bruk for meddommere med «alminnelig kompetanse». For generell veiledning om hvilke typer kompetanse som typisk kan være relevant for jordskifterettene se veildere i pkt. 1.4 og 2.3.