Det er påvist fugleinfluensa på villfugl i Bjarkøy i Troms 

Den siste tiden har det vært flere påvisninger av fugleinfluensa blant villfugl langs kysten av Norge. De siste dagene er det funnet rundt 40 døde krykkjer i Bjarkøy i Troms. I samråd med Veterinærinstituttet sendte Mattilsynet inn tre av de døde krykkjene til prøvetakning. De tre krykkjene som ble prøvetatt har fått påvist fugleinfluensa.  

 

Informasjon til hobbyfjørfehold, kommersielle fjørfehold og veterinærer 

Mattilsynet avdeling Midtre-Hålogaland sender ut informasjon om situasjonen til hobbyfjørfehold, kommersielle fjørfehold og privatpraktiserende veterinærer. Høy biosikkerhet er den viktigste enkeltfaktoren for å forebygge utbrudd hos fjørfe, derfor oppfordres alle fjørfeholdere til å ha høyt fokus på smittevern.  

 

Veterinærinstituttet påpeker at fjerning av døde fugler vil bidra til å minske smittepresset  

Disse fuglene kan være smittefarlige, og dersom de blir liggende, kan smitten spres videre til åtseletere. Oppsamling og sikker sluttbehandling av døde viltlevende dyr bidrar til å hindre spredning. Dette er viktig for å redusere smittespredning og dermed beskytte både sårbare villfuglpopulasjoner og fjørfe. 

 

Det vil variere fra sted til sted hvem som utfører oppryddingen, og beslutningen tas i dialog mellom Mattilsynet og lokale myndigheter.   

Denne informasjonen sendes ut for å forberede kommunen på at Mattilsynet kan komme til å ta kontakt ved behov for avhending av døde fugler.  

 

Med vennlig hilsen

 

Lill Klæboe

Avdelingssjef/Head of Department

Mattilsynet, Region Nord, Avdeling Midtre Hålogaland/Department Midtre Hålogaland

 

Telefon 22 77 79 42/ 92 22 16 33

Besøksadresse: Havnegata 4, Harstad

 

Felles postadresse: Mattilsynet, Region Nord, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal.