A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T

Media poster

Kunngjøringer

Her finner du kommunens kunngjøringer - både stillinger og andre utlysninger.

Offentlig ettersyn - Gratangslaks AS og Kleiva Fiskefarm AS

Gratangen kommunehus, Årstein_450x338

Søknad om samlokalisering og utvidelse av akvakulturtillatelse for matfisk av laks og ørret på lokalitet 11332 Myrlandshaug i Gratangen kommune

Troms fylkeskommune har i brev av 20.04.2017 til Gratangen kommune, bedt om at ovennevnte søknad legges ut til offentlig ettersyn i 4 - uker fra kunngjøringsdato.

I søknad av 04.04.17, søkes det om en utvidelse av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 11332 Myrlandshaug i Gratangen kommune med geografiske koordinater; N 68g46.825, Ø 17g16.970.

Lokaliteten disponeres i dag av Gratangslaks AS med en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 1800 tonn. Lokaliteten søkes nå utvidet til 5500 tonn MTB.

Det søkes også om flytting av anleggsinstallasjonen, slik at den kommer lenger ut fra land, samt utvidelse av det arealet anlegget beslaglegger i overflata fra dagens 100 * 420 meter. I tillegg søkes det om etablering av forflåte og at Kleiva Fiskefarm AS får tillatelse til å samlokaliseres med Gratangslaks AS.

Frist for å komme med merknader til søknaden, er 7. juni 2017.

Merknader og innspill sendes postmottak@gratangen.kommune.no, merket sak 17/00373.

For nærmere informasjon, kan sektorleder Rune Hjallar kontaktes på e-post: rune.hjallar@gratangen.kommune.no eller telefon 99255968.

Dokumentet ligger på offentlig ettersyn på Gratangen rådhus, 9470 Årstein, og på Gratangen kommunes hjemmesider;

Gratanglaks As og Kleiva fiskefarm As - Søknad om samlokalisering og utvidelse av akvakulturtillatelse.pdf
Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS - Del 1 - Strømundersøkelse.pdf
Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS - Del 2 - Strømundersøkelse.pdf
Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS - Del 3 - Strømundersøkelse.pdf
Del 1 - Vedlegg.pdf
Del 2 - Vedlegg.pdf