gratangen.kommune.no

Offentlig ettersyn: Detaljregulering Øse hyttegrend

Kommunen har valgt å legge revidert planforslag ut på ny begrenset høring til grunneiere og myndigheter i henhold til plan- og bygningslovens §12-10. Dokumentasjon om planforslaget og innholdet i dette finnes vedlagt.

Merknadsfristen er satt til: 15. august 2019

Vedlegg: Reg_plan Øse_Høringsbrev offentlig ettersyn juni 2019.pdf
Vedlegg: Reg_plan Øse_Planbeskrivelse_Juni 2019.pdf
Vedlegg: Reg_plan Øse_Reguleringsbestemmelser_juni 2019.pdf